Design & CMS by Webatvantage

Verkoopsvoorwaarden


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze site en op de handelingen die voortvloeien uit het gebruik ervan.
De gebruiker wordt geacht deze algemene voorwaarden te hebben aanvaard door het enkele feit van het gebruik van deze site.
De gegevens op deze site worden naar best vermogen samengesteld en worden regelmatig bijgewerkt.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor om het even elke schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site.
Deze site bevat links naar pagina's buiten hoebeke.be waarvoor wij geen aansprakelijkheid aanvaarden m.b.t. beschikbaarheid of inhoud. 
De vermelde prijzen zijn in euro en exclusief portkosten.
Het minimum bestelbedrag bedraagt 50 euro inclusief BTW
en exclusief portkosten.
De vermelde prijzen en specificaties zijn vatbaar voor wijzigingen.
Ze zijn geldig voor producten in voorraad en op de dag van de publicatie
op de website.
Bij wijziging wordt uw akkoord opnieuw gevraagd en kan u afzien van aankoop.
Er komt slechts een overeenkomst tot stand tussen koper en verkoper
van zodra de geautomatiseerde bestelling wordt aanvaard en persoonlijk bevestigd door de verkoper.
Na ontvangst van uw betaling versturen wij uw bestelling met een professionele pakketdienst waaronder DPD.
Leveringen gebeuren enkel in de Benelux.
Wij doen de nodige inspanningen om onze producten uit voorraad te leveren.
Indien er zich onvoorziene leveringsmoeilijkheden voordoen wordt u hierover genformeerd.
In geen geval kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade die voortvloeit uit het laattijdig leveren van uw bestelling.
De koper heeft het recht om binnen de zeven werkdagen volgend op de dag van levering af te zien van aankoop en de producten binnen deze termijn ongebruikt en onbeschadigd in de ongeopende originele verpakking en vergezeld van de faktuur terug te sturen op eigen kosten.
Producten op bestelling en cadeaubonnen komen hiervoor niet in aanmerking.
Bij afhaling in onze winkel te Zottegem of in het kader van een B2B relatie is het verzakingsrecht niet van toepassing.
Indien aan de voorwaarden is voldaan worden teruggestuurde producten binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending terugbetaald verminderd met de portkosten.
Alvorens een product retour te zenden dient u een retouraanvraag te doen waarna u van ons een document ontvangt dat samen met de originele factuur de zending dient te vergezellen.
Meer info over bestellen, betalen en levering vindt u op de klantenservice pagina. 

De Belgische wet is van toepassing.

Onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing:  

  1. Onze goederen worden in onze magazijnen verkocht en reizen op risico van de bestemmeling.
  2. De factuur is kontant betaalbaar op de zetel van onze inrichting.
  3. Bezwaren tegen de factuur dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na hun verzending bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering en/of prestatie geacht te zijn aanvaard.
  4. Bij niet betaling op de vervaldag wordt zonder ingebrekestelling een interest van 10% toegepast.
  5. Indien de schuldenaar binnen de 5 dagen te rekenen vanaf het versturen van een ingebrekestelling bij aangetekende brief, geen enkel redelijk en aanvaardbaar verweermiddel, eveneens bij aangetekend schrijven, heeft opgeworpen, dan zal het bedrag van de schuld van rechtswege en zonder nieuwe ingebrekestelling verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 Euro ten titel van forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding.
  6. Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde uitsluitend bevoegd.
  7. Door het plaatsen van een bestelling en bij het doen van een aankoop, erkent de koper uitdrukkelijk, en zulks bij afwijking van het artikel 1583 van het burgerlijk wetboek, dat de verkoper de volledige eigendom van het door haar verkochte materiaal behoudt, tot op een ogenblik dat de verkoopprijs en eventuele interesten, bijslagen en kosten, integraal betaald zijn. Tot op dat ogenblik zal de koper het materiaal perfect onderhouden.